Bwletin Cylch 16

6ed Cynhadledd Flynyddol

Tachwedd 2003

Diolch yn fawr!

Hoffai Cylch ddiolch i’r holl gynrychiolwyr a’r noddwyr am gefnogi a chymryd rhan yn eu chweched cynhadledd flynyddol – Gweithredu yn lle Siarad! Gobeithio y bu i chi fwynhau’r digwyddiad ac edrychwn ymlaen at eich croesawu eto y flwyddyn nesaf. Bu i’ch cyfraniad helpu i wneud y gynhadledd yn llwyddiant. Roedd cynhadledd eleni yn fwy ac yn well nag erioed. Roedd gennym dros 150 o gynrychiolwyr yn mynychu dros y ddau ddiwrnod ( 30% yn fwy na’r llynedd ) ac yn gyffredinol, mae’r adborth wedi bod yn dda. Roedd y cynrychiolwyr yn hapus gyda’r cyfuniad o siaradwyr a gweithdai ac wedi mwynhau’r cyfleoedd i rwydweithio a ddarparwyd. Roedd cyfanswm o 26% o’r cynrychiolwyr a fynychodd y gynhadledd wedi rhoi adborth. Credai 85% o’r ymatebwyr hyn fod y gynhadledd yn rhoi gwerth am arian a rhoddodd dros 80% sgôr yn amrywio o dda i ragorol am y lleoliad, y ganolfan, y cynnwys a’r cyhoeddusrwydd. Defnyddir y sylwadau a’r adborth a ddarparwyd i wella digwyddiadau yn y dyfodol. Mae’r bwletin hwn yn amlinellu rhai o’r materion a godwyd ac yn nodi pwyntiau gweithredu.

Ffyrdd newydd o feddwl drwy bartneriaeth

Roedd partneriaethau yn uchel ar yr agenda yn y Gynhadledd eleni. Dechreuodd y Gynhadledd gydag arwyddo Memorandwm Dealltwriaeth rhwng Cylch ac UPM Kymmene Shotton Paper. Tynnodd Robert Williams o Lywodraeth Cynulliad Cymru sylw at bwysigrwydd y ffaith fod y sector cymunedol yn helpu awdurdodau lleol i ‘gyrraedd y targedau’. Ar lefel ymarferol, cynhaliodd Alcan a Newport Wastesavers weithdy ‘Llwyddiant Drwy Bartneriaethau’. Mae cwmnïau fel Alcan, Corus a Shotton yn edrych yn gynyddol tuag at grwpiau cymunedol fel partneriaid cyflenwi hanfodol. Cydnabyddir bod grwpiau cymunedol yn dod â gwerth ychwanegol enfawr drwy sicrhau cymaint o fanteision cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd â phosibl i gymunedau lleol. Neges y gynhadledd oedd mai trwy weithio gyda’n gilydd y gallwn gyflawni mwy.

Gweithdai Rhanbarthol

Gwefan Cylch

Mynegodd cynrychiolwyr o bob rhanbarth bryderon ynghylch cyflwr gwefan Cylch. MAE ANGEN EI DIWEDDARU! Mae’r wybodaeth ar y wefan wedi dyddio, nid oes unrhyw wybodaeth am yr RDOs ac mae’r Aelodau yn ansicr ynghylch sut y gallant newid y manylion am eu cyrff a’u mudiadau. Teimlai’r cynrychiolwyr fod y ffaith nad oes gennym wefan wedi ei diweddaru’n llawn mewn amser real yn golygu ein bod yn colli cyfle ac nid yw hyn yn adlewyrchu pwysigrwydd Cylch ar raddfa leol a chenedlaethol. Teimlai’r aelodau y gallai’r wefan gynnwys Bwrdd Bwletin ar gyfer cyfathrebu a hwyluso cyfnewid gwybodaeth / deunyddiau /dodrefn ac ati.

Mae’r pryderon hyn eisoes wedi eu derbyn ac mae Cylch ar hyn o bryd yn gweithio ar adnewyddu’r wefan.

LLWYDDIANT! – Canlyniadau rhwydweithio wrth ddatblygu Fforwm Gwastraff Conwy

Materion yn ymwneud â chefnogaeth aelodau

Gofynnodd yr aelodau am gefnogaeth bellach oddi wrth dîm Cylch , yn arbennig ar faterion fel hyfforddiant, gwella safonau a chyfnewid gwybodaeth.

Bu i bynciau partneriaethau, cydweithrediad a chynllunio greu dadleuon diddorol ynghylch pa mor effeithiol yr ydym wrth hyrwyddo’r rhain ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol. Teimlid y byddai gwella’r cydlyniad ar lefel leol a rhanbarthol yn helpu CRN Cymru yn gyffredinol i ‘osod y safon’.

Gweithdai Diddordebau Arbenigol

Compostio

Bydd CCN a Cylch yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi ynghylch compost drwy Gymru yn y flwyddyn newydd – mwy o wybodaeth i ddod. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu /cyfranogi /cynnal y rhain, yna rhowch alwad i ni os gwelwch yn dda. O safbwynt casglu data, roedd rhywfaint o bryder fod ymgyrch sy’n canolbwyntio ar nifer y tunelli a gesglir yn ‘creu’ gwastraff (er enghraifft, casglu gwastraff gwyrdd a fyddai fel arall yn cael ei gompostio yn y ffynhonnell). Sut yr ydym yn mesur compostio yn y cartref?

Casglu o ymyl y pafin

Roedd y materion a’r syniadau a godwyd yn cynnwys:

iechyd a diogelwch y staff
yr angen am offer ail-brosesu plastigion
sefydlu cynlluniau bonws
sut i ennill contractau a thendrau.

Roedd gan y cynrychiolwyr ddiddordeb mewn sefydlu ‘Grwp Defnyddwyr ar gyfer Casglu o Ymyl y Pafin i ganiatáu meincnodi a chael trafodaeth fanwl ar gyflogau/tunelli gwastraff ac ati. Bydd Cylch yn ceisio hwyluso’r cyfarfodydd hyn.

Dodrefn

Nodwyd nifer o gamau gweithredu o’r gweithdy dodrefn:

mae arnom angen fwy o welyau!

c yngor ynghylch yswiriant

h yfforddiant ynglyn â thrin nwyddau â llaw
asesiadau risg

Bydd Cylch yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Addysg

Roedd materion a syniadau a godwyd yn cynnwys:

hyfforddiant yn cael ei arwain gan ddeunyddiau

gwobrau i unigolion, grwpiau, ysgolion

sefydlu llyfrgell adnoddau i gynnwys fideos, cyflwyniadau, taflenni ffeithiau

rhwydwaith addysg i rannu arfer gorau

grwp llywio i arwain yr ymgyrch genedlaethol

Mae tîm Cylch wedi dechrau datblygu’r syniadau hyn. Sefydlwyd cyfarfod gyda chyhoeddiad Resource i drafod cyswllt â’u cynllun gwobrau presennol.

Ymwybyddiaeth Gwastraff Cymru

Sut y gall WAW roi gwybodaeth gyson i chi?

Sut yr hoffech chi gyfranogi mwy?

Sylwadau ychwanegol

Adborth ynghylch monitro data

Os yw’r sector cymunedol yng Nghymru i ‘osod y safon’ ni allwn or-bwysleisio pwysigrwydd casglu data . Neilltuwyd dau weithdy yn y gynhadledd i’r pwnc hwn.

Teimlai’r cynrychiolwyr yn gryf y dylid bod â methodoleg gyff redin ar bob lefel o gasglu data. Mae ar aelodau Cylch angen canllawiau ynghylch systemau rheoli data fel y gallant osgoi gwastraffu amser ar reoli data yn wael. Syniad poblogaidd oedd sefydlu grwp llywio ar gyfer rheoli data yng Nghymru gyda chynrychiolwyr o’r holl sectorau. Mae Cylch yn ymchwilio i sut y gall Cymru gysylltu â phrosiect ‘Mesur eich Trysor’ CRM a’r ffordd orau o hyrwyddo hwn i Aelodau.

Cydnabuwyd bod y prosiectau enghreifftiol yn gyfle ardderchog i ddatblygu protocol rheoli data safonol. Teimlid nad oedd cadw gwastraff i isafswm yn cael ei hyrwyddo’n llawn, yn arbennig yn nhermau compostio yn y cartref a chasglu plastig.

Efallai yn fwyaf pwysig, tynnwyd sylw at rôl archwilio cymdeit hasol wrth fesur y cyfraniad o ran gwerth ychwanegol a wneir gan y sector ailgylchu cymunedol. Nid tunelli yw’r cyfan wedi’r cwbl!

Buddsoddwyr mewn Pobl

Mewn sesiwn fywiog, derbyniodd y cynrychiolwyr wybodaeth am gynllun achredu IIP a’i fanteision. Dymunai llawer o aelodau Cylch a oedd yn bresennol arwyddo i dderbyn sesiwn blasu am ddim i’w chynnal yn y flwyddyn newydd yng Nghymru. Am fanylion cysylltwch ag Irene Banham o ‘Lets Get Organised’ ar 01934 920072.

Meysydd i’w gwella

Cyfieithu i’r Gymraeg

Mae pawb yn cytuno bod angen i Cylch wella yn y maes hwn. Rhaid i ni ddiolch i Gyngor Sir Caerfyrddin am drefnu’r gwasanaeth cyfieithu yn y Gynhadledd eleni. Mae Cylch wedi mabwysiadu Cynllun Iaith Gymraeg ac yn ymdrechu i’w weithredu. Lle bynnag y bo hynny’n bosibl, mae Cylch yn cynhyrchu cyhoeddiadau dwyieithog. Mae Cylch wedi dechrau ar wersi Cymraeg sylfaenol yn ddiweddar yn y swyddfa yng Nghaerdydd ac yn cefnogi Katie gyda’i gwersi Cymraeg.

Gwybodaeth cyn y Gynhadledd

Gellir gwella’r modd y darperir gwybodaeth cyn y gynhadledd, gan gynnwys cadarnhau archebu a dyrannu llety. Gofynnodd y cynrychiolwyr hefyd am wybodaeth fanylach ynglyn ag amcanion a chynnwys y gweithdai. Teimlid y gallai ymweliadau â safleoedd fod wedi eu hyrwyddo yn fwy a’u trefnu yn well. Roedd rhywfaint o ddryswch wedi digwydd wrth archebu, ynghylch y gynulleidfa darged ar gyfer pob diwrnod. Er enghraifft, roedd rhai o gynrychiolwyr yr ALl wedi rhagdybio bod dydd Gwener yn ddiwrnod i ‘Aelodau yn unig’. Y flwyddyn nesaf mae angen i ni egluro bod y ddau ddiwrnod yn ddyddiau i bawb!

Ychydig eiriau ynglyn â’r gweithredu

‘presenoldeb rhyngwladol yn wych’

‘mae ‘gurus’ rhyngwladol yn iawn, mae arnom angen rhywfaint o ysbrydoliaeth ond beth am gydbwyso hyn gydag ychydig mwy o fanylion ymarferol’

‘gwych cael cyfarfod cymaint o bobl sy’n gwneud pethau ffantastig’

‘yr ail ddiwrnod braidd yn ddarniog’

‘roedd y gweithdai, y siaradwyr a’r pynciau trafod i gyd yn ardderchog, ac o ran dim gwastraff, roedd hwn yn ysbrydoledig iawn ac yn gwneud i chi feddwl.

‘teimlwn fod awyrgylch o longyfarch ein hunain o fewn y gynhadledd o ganlyniad i’r tebygrwydd o gyflawni’r targed o 15%. Hoffwn fod wedi gweld mwy o ddadansoddi ar yr hyn oedd yn angenrheidiol i gwrdd â’r targed o 25%.’

‘roedd cydbwysedd y cynnwys yn ardderchog – llawer gwell na’r blynyddoedd blaenorol h.y. digonedd o drafodaeth’

‘mae hwn yn ddigwyddiad blynyddol na ddylid ei golli. Roeddwn yn ei werthfawrogi’n fawr ... y cynnwys, y perthnasedd, y rhwydweithio a’r cwmni. Digwyddiad gwych, diolch yn fawr’.

Diolch i’n noddwyr:

UPM Kymmene Shotton Paper, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Alcan, Corus

Ecosac Ltd. SRS, Straight.

Manylion cyswllt Cylch

Mal Williams     Prif Swyddog Gweithredol

Jane Starr     Swyddog a Rheolwr Cyllid

Hayley Richards   Cydlynydd Prosiectau

Katie Trent     Swyddog Datblygu, Gogledd Cymru

Sarah Germain   Swyddog Datblygu, De Ddwyrain Cymru

Philip Marks     Swyddog Datblygu, De Orllewin Cymru

Ellen Perryman   Rheolydd Ymgyrchoedd

Helen Malia     Swyddog Addysg Ysgolion Caerdydd

Cylch

Canolfan Technoleg Busnes Caerdydd

Heol Senghennydd

Caerdydd

CF24 4AY

Ymwelwch â’n gwefan: www.cylch.org.uk